รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด  ขอเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณา หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง หรือมีข้อทักท้วงใดๆ กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว สหกรณ์มิได้รับคำทักท้วงประการใด จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 นี้แล้ว

 

NameSizeHits
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560840.1 KiB50
หนังสือรับรองรายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่แล้ว514.1 KiB46