สหกรณ์ปิดทำการ วันที่ 19-21 กันยายน 2561

สหกรณ์ปิดทำการ วันที่ 19-21 กันยายน 2561

สหกรณ์ปิดทำการ วันที่ 19 – 21 กันยายน 2561

สหกรณ์จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบโปรแกรมสหกรณ์ใหม่ ทำให้สหกรณ์จำเป็นต้องปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 19 – 21 กันยายน 2561
จึงขอแจ้งกำหนดการให้บริการสมาชิก ดังนี้

1. การจ่ายเงินกู้สามัญที่เกิน 1ล้านบาท จะดำเนินการภายในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 โดยเอกสารที่ส่งมาทางไปรษณีย์ต้องถึงภายในวันที่ 12 กันยายน 2561 และต้องสมบูรณ์ครบถ้วนตามระเบียบของสหกรณ์

2. การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน และเงินกู้พิเศษ จะดำเนินการภายในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 โดยเอกสารที่ส่งมาทางไปรษณีย์ต้องถึงภายในวันที่ 17 กันยายน 2561 และต้องสมบูรณ์ครบถ้วนตามระเบียบของสหกรณ์

3. การฝาก – ถอน เงินรับฝาก กับสหกรณ์จะดำเนินการภายในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ก่อนเวลา 15.30 น.

******เปิดทำการตามปกติในวันที่ 24 กันยายน 2561*******
สหกรณ์ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้