อัตราการถือหุ้น

อัตราการถือหุ้น
สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นในสหกรณ์หุ้นละ “สิบบาท” ตามอัตราส่วนของเงินได้รายเดือน ทุกเดือน ดังนี้

เงินได้รายเดือน(บาท) การถือหุ้นรายเดือน

(หุ้น/บาท)

หมายเหตุ
น้อยกว่า 4,500 20/200 สมาชิกอาจแสดงความจำนงถือหุ้นรายเดือนสูงกว่าขั้นต่ำได้ในอัตราหุ้นละ 10 บาท แต่ไม่ต้องเกิน ร้อยละ 70 ของเงินได้รายเดือน
4,501-5,500 30/300
5,501-6,500 35/350
6,501-7,500 40/400
7,501-8,500 45/450
8,501-10,000 50/500
10,001-12,000 60/600
12,001-15,000 70/700
15,001-20,000 80/800
20,001-25,000 90/900
25,001-30,000 100/1,000
30,001-35,000 110/1,100
35,001-40,000 120/1,200
เกินกว่า 40,000 150/1,500