ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

24/10/2019

31 ตุลาคม วันออมแห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เชิญชวนสมาชิกร่วมงาน สัปดาห์การออม วันที่ 22 – 31 ตุลาคม 2562

18/10/2019

๒๒ ตุลาคม ครบรอบวันก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

กำหนดการจัดงานทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ 26 ปี สอ […]
03/10/2019

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

03/10/2019

ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ประจำปีบัญชี 2563