ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

04/06/2020

การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ

        สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ
01/04/2020

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกตามสถานการณ์เศรษฐกิจที่จะกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)

  สหกรณ์ได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกตามสถาน […]
28/02/2020

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 4 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2559-2562

13/01/2020

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพเสริม เรื่อง การตลาด E-Marketing