เอกสารดาวน์โหลด

สัญญาเงินกู้สามัญ

NameSizeHits
NameSizeHits
01 คำขอกู้สามัญรวมทั้งฉบับ1.7 MiB10449
02 คำขอกู้สามัญหุ้น 2565230.2 KiB2609

สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน

NameSizeHits
NameSizeHits
คำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน-พนง.-ข้าราชการ179.8 KiB5097

สัญญาเงินกู้พิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการศึกษา 77.8 KiB12956
02-คำขอและหนังสือกู้พิเศษเพื่อใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล120.1 KiB1407
03-คำขอและหนังสือกู้พิเศษเพื่อซื้อจักรยานยนต์ไฟฟ้า119.3 KiB1116
04-คำขอและหนังสือกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (แก่สมาชิกสมทบ)94.2 KiB1669
05-คำขอและหนังสือกู้เพื่อบรรเทาภัยโควิด 1972.2 KiB3664
06-คำขอและหนังสือกู้สามัญเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเนื่องจากประสบสาธารณภัย445.3 KiB298

แบบฟอร์มอื่น

NameSizeHits
NameSizeHits
01-ใบสมัครสมาชิกสามัญ120.1 KiB3066
02-ใบสมัครสมาชิกสมทบ125.7 KiB1416
03-ขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดชำระหนี้ 82.9 KiB1364
04-เปลี่ยนการส่งค่าหุ้น50.8 KiB1831
05-คำร้องขอโอนสมาชิกไปสังกัดสหกรณ์อื่น94.5 KiB932
06-หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้สามัญ103.1 KiB884
07-แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง174.9 KiB965
08-ใบลาออก114.0 KiB1400
10-แบบแจ้งความจำนงปรับสภานภาพจากสมาชิกประเภทสมทบเป็นสามัญ463.7 KiB784
11-หนังสือขอรับสวัสดิการเงินทุนสมาชิก (ภัยพิบัติ,บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต,เจ็บป่วย,สมรส)95.3 KiB8473
13-เปิดบัญชีเงินฝาก122.8 KiB1185
16-หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้82.4 KiB2406
17-แบบขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโส 2563119.0 KiB576
18-แบบขอรับเงินสวัสดิการเพื่อการดำรงชีพสมาชิกอาวุโส 2563127.6 KiB600
19-หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ และหนังสือรับเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 2563122.1 KiB825
20-ใบนำส่งเอกสารเพื่อขอฝากเงินทาง Fax, Email, Line104.7 KiB603
21-ใบนำส่งเอกสารเพื่อขอถอนเงินฝากทาง Fax, Email, Line101.7 KiB638
22-หนังสือของดส่งเงินชำระทุนเรือนหุ้น46.3 KiB544
23-หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้ 256449.4 KiB532
24-หนังสือขอคงสภาพการเป็นสมาชิก 58.9 KiB452
26-คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก62.8 KiB751
27-คำขอรับสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร63.3 KiB385
28-หนังสือขอรับทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต และขอรับผลประโยชน์ตามระเบียบสหกรณ์69.3 KiB474