เอกสารดาวน์โหลด

สัญญาเงินกู้สามัญ

NameSizeHits
NameSizeHits
01 คำขอกู้สามัญรวมทั้งฉบับ1.6 MiB6074
02 คำขอกู้สามัญหุ้น 2563230.2 KiB706

สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน

NameSizeHits
NameSizeHits
คำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน-พนง.-ข้าราชการ179.8 KiB3048

สัญญาเงินกู้พิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการศึกษา 73.7 KiB11049
02-คำขอและหนังสือกู้พิเศษเพื่อใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล120.1 KiB681
03-คำขอและหนังสือกู้พิเศษเพื่อซื้อจักรยานยนต์ไฟฟ้า119.3 KiB509
04-คำขอและหนังสือกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (แก่สมาชิกสมทบ)94.2 KiB799

แบบฟอร์มอื่น

NameSizeHits
NameSizeHits
01-ใบสมัครสมาชิกสามัญ120.1 KiB1655
02-ใบสมัครสมาชิกสมทบ125.7 KiB704
03-ขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดชำระหนี้ 82.9 KiB680
04-เปลี่ยนการส่งค่าหุ้น82.4 KiB876
05-คำร้องขอโอนสมาชิกไปสังกัดสหกรณ์อื่น94.5 KiB530
06-หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้สามัญ103.1 KiB438
07-แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง174.9 KiB462
08-ใบลาออก114.0 KiB637
10-แบบแจ้งความจำนงปรับสภานภาพจากสมาชิกประเภทสมทบเป็นสามัญ463.7 KiB369
11-หนังสือขอรับสวัสดิการเงินทุนสมาชิก (ภัยพิบัติ,บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต,เจ็บป่วย,สมรส)95.3 KiB568
12-ขอซื้อหุ้นเพิ่ม115.5 KiB622
13-เปิดบัญชีเงินฝาก122.8 KiB552
14-คำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญ94.6 KiB569
15-คำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสมทบ94.3 KiB212
16-หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้82.4 KiB1603
17-แบบขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโส 2563119.0 KiB166
18-แบบขอรับเงินสวัสดิการเพื่อการดำรงชีพสมาชิกอาวุโส 2563127.6 KiB151
19-หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ และหนังสือรับเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 2563122.1 KiB300
20-ใบนำส่งเอกสารเพื่อขอฝากเงินทาง Fax, Email, Line104.7 KiB129
21-ใบนำส่งเอกสารเพื่อขอถอนเงินฝากทาง Fax, Email, Line101.7 KiB115
22-หนังสือของดส่งเงินชำระทุนเรือนหุ้น46.3 KiB119
23-หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้ 256449.4 KiB60
24-หนังสือขอคงสภาพการเป็นสมาชิก (กรณีมีหนี้)79.9 KiB50
25-หนังสือขอส่งเงินค่าหุ้นเอง (กรณีไม่มีหนี้)96.5 KiB40
26-คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก62.8 KiB43
27-คำขอรับสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร63.3 KiB32
28-หนังสือขอรับทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต และขอรับผลประโยชน์ตามระเบียบสหกรณ์68.7 KiB31