เอกสารดาวน์โหลด

สัญญาเงินกู้สามัญ

NameSizeHits
NameSizeHits
01 คำขอกู้สามัญรวมทั้งฉบับ4.9 MiB17030
02 คำขอกู้สามัญหุ้น 2565230.2 KiB4887

สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน-พนง.-ข้าราชการ179.8 KiB7557
02-คำขอกู้และสัญญากู้เงิน เพื่อเหตุฉุกเฉินแบบหมุนเวียน ผ่านระบบ ATM316.1 KiB511

สัญญาเงินกู้พิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คำขอและหนังสือเงินกู้โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา 2567488.3 KiB14954
02-คำขอและหนังสือกู้พิเศษเพื่อใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล 2567399.3 KiB2695
03-คำขอและหนังสือกู้เงินโครงการเงินกู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต376.9 KiB2787
04-คำขอและหนังสือกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (แก่สมาชิกสมทบ)103.5 KiB2622
05-คำขอและหนังสือกู้สามัญเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเนื่องจากประสบสาธารณภัย445.3 KiB1523

แบบฟอร์มอื่น

NameSizeHits
NameSizeHits
01-ใบสมัครสมาชิกสามัญ120.1 KiB4236
02-ใบสมัครสมาชิกสมทบ125.7 KiB1973
03-ขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดชำระหนี้ 82.9 KiB1992
04-เปลี่ยนการส่งค่าหุ้น50.8 KiB2807
05-คำร้องขอโอนสมาชิกไปสังกัดสหกรณ์อื่น94.5 KiB1311
06-หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้สามัญ103.1 KiB1427
07-แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง174.9 KiB1445
08-ใบลาออก114.0 KiB2251
10-แบบแจ้งความจำนงปรับสภานภาพจากสมาชิกประเภทสมทบเป็นสามัญ463.7 KiB1227
11-หนังสือขอรับสวัสดิการเงินทุนสมาชิก (ภัยพิบัติ,บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต,เจ็บป่วย,สมรส)95.3 KiB9583
13-เปิดบัญชีเงินฝาก122.8 KiB1698
16-หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้82.4 KiB3200
17-แบบขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโส 2563119.0 KiB929
18-แบบขอรับเงินสวัสดิการเพื่อการดำรงชีพสมาชิกอาวุโส 2563127.6 KiB934
19-หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ และหนังสือรับเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 2563122.1 KiB1333
20-ใบนำส่งเอกสารเพื่อขอฝากเงินทาง Fax, Email, Line104.7 KiB971
21-ใบนำส่งเอกสารเพื่อขอถอนเงินฝากทาง Fax, Email, Line101.7 KiB1116
22-หนังสือของดส่งเงินชำระทุนเรือนหุ้น46.3 KiB943
23-หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้ 256449.4 KiB942
24-หนังสือขอคงสภาพการเป็นสมาชิก 58.9 KiB872
26-คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก86.5 KiB1306
27-คำขอรับสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร63.3 KiB706
28-หนังสือขอรับทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต และขอรับผลประโยชน์ตามระเบียบสหกรณ์69.3 KiB894