เอกสารดาวน์โหลด

สัญญาเงินกู้สามัญ

NameSizeHits
NameSizeHits
01 คำขอกู้สามัญรวมทั้งฉบับ1.6 MiB6314
02 คำขอกู้สามัญหุ้น 2563230.2 KiB805

สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน

NameSizeHits
NameSizeHits
คำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน-พนง.-ข้าราชการ179.8 KiB3156

สัญญาเงินกู้พิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการศึกษา 73.7 KiB11293
02-คำขอและหนังสือกู้พิเศษเพื่อใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล120.1 KiB740
03-คำขอและหนังสือกู้พิเศษเพื่อซื้อจักรยานยนต์ไฟฟ้า119.3 KiB559
04-คำขอและหนังสือกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (แก่สมาชิกสมทบ)94.2 KiB865

แบบฟอร์มอื่น

NameSizeHits
NameSizeHits
01-ใบสมัครสมาชิกสามัญ120.1 KiB1757
02-ใบสมัครสมาชิกสมทบ125.7 KiB764
03-ขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดชำระหนี้ 82.9 KiB737
04-เปลี่ยนการส่งค่าหุ้น50.9 KiB931
05-คำร้องขอโอนสมาชิกไปสังกัดสหกรณ์อื่น94.5 KiB577
06-หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้สามัญ103.1 KiB467
07-แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง174.9 KiB518
08-ใบลาออก114.0 KiB691
10-แบบแจ้งความจำนงปรับสภานภาพจากสมาชิกประเภทสมทบเป็นสามัญ463.7 KiB408
11-หนังสือขอรับสวัสดิการเงินทุนสมาชิก (ภัยพิบัติ,บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต,เจ็บป่วย,สมรส)95.3 KiB708
12-ขอซื้อหุ้นเพิ่ม115.5 KiB672
13-เปิดบัญชีเงินฝาก122.8 KiB606
14-คำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญ94.6 KiB607
15-คำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสมทบ94.3 KiB237
16-หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้82.4 KiB1662
17-แบบขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโส 2563119.0 KiB212
18-แบบขอรับเงินสวัสดิการเพื่อการดำรงชีพสมาชิกอาวุโส 2563127.6 KiB191
19-หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ และหนังสือรับเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 2563122.1 KiB348
20-ใบนำส่งเอกสารเพื่อขอฝากเงินทาง Fax, Email, Line104.7 KiB180
21-ใบนำส่งเอกสารเพื่อขอถอนเงินฝากทาง Fax, Email, Line101.7 KiB164
22-หนังสือของดส่งเงินชำระทุนเรือนหุ้น46.3 KiB161
23-หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้ 256449.4 KiB114
24-หนังสือขอคงสภาพการเป็นสมาชิก (กรณีมีหนี้)79.9 KiB86
25-หนังสือขอส่งเงินค่าหุ้นเอง (กรณีไม่มีหนี้)96.5 KiB76
26-คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก62.8 KiB80
27-คำขอรับสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร63.3 KiB63
28-หนังสือขอรับทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต และขอรับผลประโยชน์ตามระเบียบสหกรณ์69.3 KiB58