ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

ผู้จัดการ

0 2549 4086 นายไกรศล  โมกขมรรคกุล

ฝ่ายการเงิน

0 2549 4087  น.ส.วรรษนันท์ ศักดิ์สงค์ (ตุ๊ก)
0 2549 4086 น.ส.ปิ่นมณี ปิ่นแก้ว (เกด)

ฝ่ายสินเชื่อ

0 2549 4085 น.ส.เพ็ญจันทร์ ศรีธุวนนท์ (โน๊ต)

ฝ่ายบัญชี

0 2549 4087  น.ส.ลักขณา เจริญกิจ (ณา)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

0 2549 4085 น.ส.ปราณี ฉิมสุนทร (ปา)

ฝ่ายทะเบียนสมาชิก

0 2549 4086 น.ส.จีราภรณ์ ผิวกระด้าง (พร)

เบอร์โทรสาร : 0 2577 5037

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 09 1512 4343

 

เลขที่บัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

ธนาคาร

สาขา

เลขที่

ประเภท

กรุงศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 453-1-00023-2 ออมทรัพย์

กรุงไทย

ถนนรังสิต-นครนายก คลองหก 480-0-29103-8 ออมทรัพย์

ที่อยู่

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด  เลขที่ 39 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

 

  • สำนักงานตั้งอยู่ที่ (ชั้น 3) อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน