วิสัยทัศน์

บริบทองค์กร

สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินในลักษณะกึ่งธุรกิจกึ่งสวัสดิการ มีภารกิจในการส่งเสริมการออม การบริการทางการเงิน การส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิก และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2536 จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ หมายเลขทะเบียนที่ อ.021036 เป็นนิติบุคคล ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2540 ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เปลี่ยนชื่อครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 เป็น สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 3 ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน20 ปีที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด มีพัฒนาก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ณ ต้นปีบัญชี 2558 (ก.ค. 2557 ) มีสมาชิกสามัญ จำนวน 1,525 คน สมาชิกสมทบ 170 คน รวม 1695 คน มีทรัพย์สินรวม 330.450 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้นและทุนสำรอง รวม 264.582 ล้านบาท เงินรับฝาก จากสมาชิก 52.539 ล้านบาท มีเงินฝากกับสถาบันการเงินอื่น 90.699 ล้านบาท นับได้ว่ามีสภาพคล่องทางการเงินสูง ในขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ในระดับต่ำ(อยู่ที่ 0.56 % ของมูลหนี้รวม)

ภารกิจ

เป็นสถาบันการเงิน ที่ให้บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการสหกรณ์แก่สมาชิกและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์

สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง ยึดมั่นอุดมการณ์ บนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก

คำขวัญ

สหกรณ์ออมทรัพย์ มทร.ก้าวไกล โปร่งใสด้านบริหาร