พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

พันธกิจและยุทธศาสตร์

พันธกิจและยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย พันธกิจ ที่บ่งบอกถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานของความพอเพียง ได้แก่

พันธกิจที่ 1 เสริมสร้างอุดมการณ์สหกรณ์

– ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่นและยึดมั่นต่อสหกรณ์

พันธกิจที่ 2 พัฒนาทุนและรายได้จากการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงของสหกรณ์

– ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนและรายได้จากการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน บนพื้นฐานการสร้างความมั่นคงของสหกรณ์สร้างความมั่นใจแก่สมาชิก

พันธกิจที่ 3 พัฒนามาตรฐานระบบการให้บริการและการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว

– ยุทธศาสตร์การสร้างมาตรฐานการให้บริการและการจัดสวัสดิการบนฐานความพอเพียง

พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบปฏิบัติการ เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ

– ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบปฏิบัติการและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนและการบริหารจัดการสหกรณ์

พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

– ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบทบาทสหกรณ์ในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเสริมสร้างอุดมการณ์ให้บริการเพื่อมวลสมาชิก


เป้าประสงค์

เป็นองค์กรคุณภาพและมาตรฐาน ภายในปี 2558