ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

04/07/2020

การสมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2564

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบก […]
04/06/2020

การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ

        สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ
01/04/2020

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกตามสถานการณ์เศรษฐกิจที่จะกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)

  สหกรณ์ได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกตามสถาน […]
28/02/2020

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 4 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2559-2562