ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

ผู้จัดการ

0-2549-4085 นายไกรศล  โมกขมรรคกุล

ฝ่ายการเงิน

0-2549-4086 น.ส.จีราภรณ์ ผิวกระด้าง (พร)
0-2549-4087 น.ส.ปราณี ฉิมสุนทร (ปา)

ฝ่ายสินเชื่อ

0-2549-4085 น.ส.เพ็ญจันทร์ ศรีธุวนนท์ (โน๊ต)

ฝ่ายบัญชี

0-2549-4087 น.ส.วรรษนันท์ ศักดิ์สงค์ (ตุ๊ก)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

0-2549-4085 น.ส.ลักขณา เจริญกิจ (ณา)

โทรสาร

0-2577-5037

เลขที่บัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

ธนาคาร

สาขา

เลขที่

ประเภท

กรุงศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 453-1-00023-2 ออมทรัพย์
กรุงไทย ถนนรังสิต-นครนายก คลองหก 480-0-29103-8 ออมทรัพย์
กสิกรไทย คลองหก ธัญบุรี 416-2-26699-9 ออมทรัพย์

ที่อยู่

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด  เลขที่ 39 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110