โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด
ที่ใช้อยู่ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน