การสมัครสมาชิกสหกรณ์

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก

1. เป็นผู้เห็นชอบ ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

2. เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ

3. สมาชิกสามัญ
– เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือ
– เป็นพนักงานราชการ และหรือ พนักงานมหาวิทยาลัยฯ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ซึ่งมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการในมหาวิทยาลัย

4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

6. ไม่เป็นผู้ที่เคยลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์มาแล้ว ถึง 2 ครั้ง

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

1. ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามแบบที่กำหนดไว้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชา ของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการหรือตำแหน่งที่เทียบเท่า ลงชื่อรับรอง ท่านสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ผู้แทนหน่วยเบิกจ่ายของสหกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ การเงินของหน่วยงานของท่าน หรือ Download จาก www.scc.rmutt.ac.th

2. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท และค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้

3. แนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้ พร้อมใบสมัคร

3.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สำหรับติดบัตร)

3.2 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/ บัตรประจำตัวพนักงานฯ /พนักงานข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 สำเนาสัญญาจ้าง กรณีเป็นพนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยฯ พร้อมให้ผู้บังคับบัญชารับรองในสำเนาเอกสารทุกหน้า

3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ส่งค่าหุ้นเป็นเงินออมอย่างน้อยตามอัตราส่วนของเงินได้รายเดือนทุกเดือนโดยหักจากเงินเดือน ณ ที่จ่ายของหน่วยงานต้นสังกัด

5. ผู้ที่จดทะเบียนสมรสแล้ว ต้องให้คู่สมรสลงชื่อในหนังสือยินยอม ด้วย

ใบสมัครสมาชิกสามัญ (289.8 KiB, 26 downloads)
ใบสมัครสมาชิกสมทบ (246.8 KiB, 15 downloads)