สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ทุนส่งเสริมการศึกษา1

ทุนส่งเสริมการศึกษา

เงินสนับสนุนการศึกษาบุตรสมาชิก
การช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ2

การช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ

เป็นการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ
สมาชิกเกษียณอายุ3

สมาชิกเกษียณอายุ

จ่ายเงินตามเกณฑ์การเป็นสมาชิก
สวัสดิการสงเคราะห์4

สวัสดิการสงเคราะห์

เงินช่วยเหลือทายาทสมาชิกหรือผู้รับประโยชน์

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่สมาชิกพึงได้รับ


1. ในรอบปีบัญชี 2557 สหกรณ์จ่ายเงินปันผลของทุนเรือนหุ้น ในอัตราร้อยละ 4.50

2. ในรอบปีบัญชี 2557 สหกรณ์จ่ายเงินเฉลี่ยคืนคิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ ในอัตราร้อยละ 8.75

3. การฝากเงิน


อัตราดอกเบี้ย 1.50% ไม่เสียภาษี
ออมทรัพย์มั่นคง 6 เดือน(ฝากตั้งแต่ 1,000.00 บาทขึ้นไป) อัตราดอกเบี้ย 2.50% ไม่เสียภาษี
ออมทรัพย์มั่นคง 6 เดือน (ฝากตั้งแต่ 100,000.00 บาทขึ้นไป) อัตราดอกเบี้ย 2.20% ไม่เสียภาษี
ออมทรัพย์มั่นคง 12 เดือน(ฝากตั้งแต่ 1,000.00 บาทขึ้นไป) อัตราดอกเบี้ย 3.00% ไม่เสียภาษี

4. การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

- สมาชิกสามัญ (กลุ่มข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ) กู้ได้สูงสุด 3 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 100,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6.75% ต่อปี

- สมาชิกสามัญ (กลุ่มพนักงานฯ) กู้ได้สูงสุด 3 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 60,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6.75% ต่อปี

- สมาชิกสมทบ (กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว) เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กู้ได้สูงสุด 2 เท่าของเงินเดือน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6.75% ต่อปี

5. เงินกู้สามัญ กู้ได้สูงสุด 45 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 1,500,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6.75% ต่อปี

6. ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในปี 2557

- เฉพาะสมาชิกสามัญ ได้รับท่านละ 500.00 บาท และสมาชิกทุกคนได้รับค่าหุ้นอีกท่านละ 100 บาท

- เฉพาะสมาชิกสมทบ ได้รับท่านละ 200.00 บาท และสมาชิกทุกคนได้รับค่าหุ้นอีกท่านละ 100 บาท

7. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ในปี 2557 ได้จัดสรรไว้ 200,000 บาท

8. ทุนสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสมาชิก ประสบอุทกภัย ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย ฯลฯ

9. เงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ

10. เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิก ขั้นต้นไม่ต่ำกว่า 10,000.00 บาท และได้เพิ่มขึ้นอีกตามอายุการเป็นสมาชิก

11. บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิก เสียชีวิต ทางสหกรณ์ฯ ร่วมทำบุญ 1,000 บาท

12. ทุนสวัสดิการประกันชีวิตสมาชิก

13. สามารถสมัครเป็นสมาชิก สสอท. (สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย)

14. ทำ พ.ร.บ. และ ประกันรถยนต์ รวมทั้ง พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ได้ในราคาถูก