สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ทุนส่งเสริมการศึกษา1

ทุนส่งเสริมการศึกษา

เงินสนับสนุนการศึกษาบุตรสมาชิก
การช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ2

การช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ

เป็นการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ
สมาชิกเกษียณอายุ3

สมาชิกเกษียณอายุ

จ่ายเงินตามเกณฑ์การเป็นสมาชิก
สวัสดิการสงเคราะห์4

สวัสดิการสงเคราะห์

เงินช่วยเหลือทายาทสมาชิกหรือผู้รับประโยชน์