ข่าว และกิจกรรม

03/10/2019

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

03/10/2019

ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ประจำปีบัญชี 2563

18/07/2019

การสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปีบัญชี 2563

ประกาศ   ใบสมัคร    
19/06/2019

การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2562

  ดาวน์โหลดประกาศและแบบฟอร์มคำขอรับทุน  
30/04/2019

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานสหกรณ์จังหว […]
28/04/2019

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เยี่ยมสมาชิก มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

     คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบ […]
28/04/2019

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เยี่ยมสมาชิก มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สงขลา)

คณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการ ได้เข้าพบ นายยงยุ […]
28/04/2019

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด

     คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เดินทางไปสหกรณ […]