บริการ

บริการ

26/10/2023

การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปี 2566 และพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ 30 ปี

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกร […]
20/10/2023

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม”

ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิท […]
19/10/2023

โครงการกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม 2566

โครงการกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ณ สวนป่าประชารัฐเ […]
07/04/2023

โครงการฝึกอบรมความรู้เสริมแก่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ปีบัญชี 2566 เรื่อง การดูแลสุขภาพด้วยวิธีแพทย์แผนไทย

  โครงการฝึกอบรมความรู้เสริมแก่สมาชิก สหกรณ์อ […]