ข่าวประชาสัมพันธ์

04/01/2024

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํากัด เรื่อง ผลการสรรหา คัดเลือกผู้จัดการ

03/01/2024

ขยายระยะเวลาเปิดรับเงินฝากจากสมาชิก 2 โครงการ

รายละเอียดของโครงการ >> โครงการออมทรัพย์ทวีท […]
13/12/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิในการเสนอวิสัยทัศน์ หรือเสนอแผนงาน/แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม หรือโครงการในการพัฒนาสหกรณ์

17/11/2023

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

06/11/2023

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

02/11/2023

ขยายโครงการเงินกู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเนื่องจากประสบสาธารณภัย

   
04/10/2023

ประกาศรายชื่อสมาชิกและบุตรสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี พ […]
04/09/2023

ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2567