ข่าว และกิจกรรม

19/06/2023

การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก และสมาชิกสมทบ 2566

 
01/05/2023

โครงการเงินกู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

24/03/2023

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํากัด เรื่อง ผลการสรรหา คัดเลือกผู้จัดการ

24/03/2023

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํากัด เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

 
20/03/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 
13/03/2023

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

   
07/03/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิในการเสนอวิสัยทัศน์ หรือเสนอแผนงาน/แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม หรือโครงการในการพัฒนาสหกรณ์

 
02/02/2023

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด