อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ปัจจุบันสหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝากจากสมาชิก 4 ประเภท

1. เงินฝากออมทรัพย์วัยเกษียณ  อัตราดอกเบี้ย 3.90%

2. เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง อัตราดอกเบี้ย 3.00%

3. เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย 2.50%

4. เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย 1.50%

เงื่อนไขการฝากเงินดังนี้

1. เงินฝากออมทรัพย์วัยเกษียณ อัตราดอกเบี้ย 3.90%

ข้อ 1 สหกรณ์จะรับฝากเงินจากสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป

ข้อ 2 สหกรณ์จะเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.90 บาทต่อปี (คิดคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน) โดยจะคำนวณดอกเบี้ยให้เมื่อฝากครบ 12 เดือน

ข้อ 3 สหกรณ์เปิดรับฝากเงินขั้นต่ำจำนวน 100,000.00 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)  แต่ไม่เกินจำนวน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อสมาชิก 1 ราย

ข้อ 4 ดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อครบกำหนดแล้ว สหกรณ์จะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ หากสมาชิกไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อีก 1 บัญชี เพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่ครบกำหนดจากสหกรณ์

ข้อ 5 สมาชิกที่ประสงค์ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด สหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝาก ออมทรัพย์  ร้อยละ 1.50 บาทต่อปี และจะเรียกคืนดอกเบี้ยที่จ่ายไปแล้ว จากดอกเบี้ยที่ได้รับ และ/หรือ จากเงินต้นของสมาชิกที่ถอนก่อนกำหนดก่อนคืนเงินฝากให้กับสมาชิก

ข้อ 6 หากครบกำหนดระยะเวลารับฝาก สหกรณ์อาจจะพิจารณาขยายระยะเวลารับฝากเงิน หรือเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรับฝาก โดยจะประกาศให้สมาชิกทราบต่อไป

ข้อ 7 นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

2. เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง อัตราดอกเบี้ย 3.00%

ข้อ 1 สหกรณ์จะเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 บาทต่อปี (คิดคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน) โดยจะคำนวณดอกเบี้ยให้เมื่อฝากครบ 12 เดือน

ข้อ 2 สหกรณ์เปิดรับฝากเงินขั้นต่ำจำนวน 1,000.00 บาทขึ้นไป

ข้อ 3 ดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อครบกำหนดแล้ว สหกรณ์จะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ หากสมาชิกไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อีก 1 บัญชี เพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่ครบกำหนดจากสหกรณ์

ข้อ 4 สมาชิกที่ประสงค์ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด สหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝาก ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50 บาทต่อปี และจะเรียกคืนดอกเบี้ยที่จ่ายไปแล้ว จากดอกเบี้ยที่ได้รับ และ/หรือ จากเงินต้นของสมาชิกที่ถอนก่อนกำหนดก่อนคืนเงินฝากให้กับสมาชิก

3. เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย 2.50%

ข้อ 1 สหกรณ์จะเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 บาทต่อปี (คิดคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันของรายการฝากในแต่ละเดือน) โดยสมาชิกจะต้องฝากเงินสะสมเป็นจำนวนเท่ากันทุกเดือน ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 24 เดือน หากไม่ได้นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากเดือนใดเดือนหนึ่ง ถือว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับฝาก สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50 บาทต่อปี

ข้อ 2 สหกรณ์ขอสงวนสิทธิในการรับฝากเงินตามโครงการนี้ให้กับสมาชิกที่แจ้งความประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามโครงการนี้ภายในกำหนดระยะเวลาตามประกาศนี้ จำนวน 100 บัญชี แรกเท่านั้น

ข้อ 3 สมาชิก 1 ราย ฝากเงินตามโครงการนี้ได้ 1 บัญชี โดยจะต้องฝากเงินเท่าๆกันทุกเดือน จำนวนขั้นต่ำ   500.00 บาทต่อเดือน (ห้าร้อยบาทถ้วน) และ ไม่เกิน 2,000.00 บาทต่อเดือน (สองพันบาทถ้วน)

ข้อ 4 เมื่อครบกำหนดแล้วสหกรณ์จะปิดบัญชีนี้ โดยจะโอนเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยที่ได้รับทั้งหมด เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ หรือบัญชีอื่นที่สมาชิกได้แจ้งไว้กับสหกรณ์

ข้อ 5 สมาชิกที่ประสงค์จะถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด ต้องถอนเงินฝากทั้งหมดและปิดบัญชี โดยสหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์  ร้อยละ 1.50 บาทต่อปี

ข้อ 6 วิธีการฝากเงิน

6.1 สมาชิกที่โอนเงินมาฝาก ต้องนำเงินเข้าบัญชี     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด   สาขา มทร.ธัญบุรี   เลขที่บัญชี 453-1-00023-2 หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาคลองหก เลขที่บัญชี 480-0-29103-8  ในวันทำการ ก่อนวันสิ้นเดือนของทุกๆเดือน โดยเริ่มฝากเงินในเดือนแรก ในวันที่ 30 มกราคม 2560 และแสดงสำเนาใบโอนเงินเพื่อแจ้งให้สหกรณ์ทราบ ทางโทรสาร 0-2577-5037 หรือส่งมาที่ line สอ.มทร. ID: scc.rmut หรือเบอร์มือถือ 091 512-4343

6.2 สมาชิกสามารถแจ้งให้สหกรณ์หักเงินฝากจากบัญชีเงินเดือนได้ทุกเดือน ซึ่งจะเริ่มหักจากบัญชีเงินเดือนเดือนแรกในวันที่ 31 มกราคม 2560

ข้อ 7 การปรับสมุดบัญชีเงินฝาก สามารถนำสมุดบัญชีมาปรับยอดเงินฝากได้ภายหลังวันสิ้นเดือนของทุกเดือน  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้อ 8 นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

4. เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย 1.50%

ข้อ 1 สหกรณ์จะเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 บาทต่อปี (คิดคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน) โดยจะคำนวณดอกเบี้ยให้ ทุกวันที่ 31 ธ.ค. และ 30 มิ.ย. ของทุกปี

ข้อ 2 สหกรณ์เปิดรับฝากเงินขั้นต่ำจำนวน 500.00 บาทขึ้นไป