โครงการออมทรัพย์ 24 ปี สอ.มทร.

โครงการออมทรัพย์ 24 ปี สอ.มทร.

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

เรื่องเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์ โครงการออมทรัพย์ 24 ปี สอ.มทร. เนื่องในโอกาส ครบ 24 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ฯจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้เล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการสร้างวินัยเรื่องการออม ในการพัฒนาและส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ ตามหลักการ และวิธีการของสหกรณ์ใน “โครงการออมทรัพย์ 24ปี สอ.มทร.” คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้เปิดรับฝากเงินในโครงการออมทรัพย์ 24 ปี สอ.มทร.ขึ้น โดยเปิดรับฝากเงินจากสมาชิกทุกประเภท และได้กำหนดเงื่อนไขการรับฝากเงิน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 สมาชิกที่ประสงค์ฝากเงินตามโครงการนี้สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ คนละไม่เกิน 2 บัญชี

ข้อ 2 กำหนดประเภทรับฝากเงิน ดังนี้

2.1 ระยะเวลา 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 บาทต่อปี

2.2 ระยะเวลา 36 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 บาทต่อปี

ข้อ 3 สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก ขั้นต่ำจำนวน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) แต่ไม่เกินจำนวน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อ 1 บัญชี

ข้อ 4 สหกรณ์ฯจะคำนวณดอกเบี้ยให้เมื่อฝากครบ 12 เดือน เมื่อครบกำหนดแล้ว สหกรณ์จะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ หากสมาชิกไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อีก 1 บัญชี เพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่ครบกำหนดจากสหกรณ์

ข้อ 5 สมาชิกที่ประสงค์ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด สหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝาก   ออมทรัพย์ร้อยละ 1.50 บาทต่อปี และจะเรียกคืนดอกเบี้ยที่จ่ายไปแล้ว จากดอกเบี้ยที่ได้รับ และ/หรือ จากเงินต้นของสมาชิกที่ถอนก่อนกำหนดก่อนคืนเงินฝากให้กับสมาชิก

ข้อ 6 หากครบกำหนดระยะเวลารับฝาก สหกรณ์อาจจะพิจารณาขยายระยะเวลารับฝากเงิน หรือเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรับฝาก โดยจะประกาศให้สมาชิกทราบต่อไป

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560