ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

ในวันประชุม ขอให้นำบัตรสมาชิกสหกรณ์ฯ บัตรข้าราชการ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง ไปแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม และรับของสมนาคุณในการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 08.00น. -11.00 น.

จึงขอเชิญสมาชิกมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

Download : ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
2.3 MiB
105 Downloads
Details

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561