การนำเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2561 นำส่งเบี้ยประกันภัยผู้ค้ำประกัน

การนำเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2561 นำส่งเบี้ยประกันภัยผู้ค้ำประกัน

การนำเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2561 นำส่งเบี้ยประกันภัยผู้ค้ำประกัน

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว เรื่องการเปลี่ยนบริษัทรับประกันภัย และเปลี่ยนแปลงวิธีคำนวณเบี้ยประกัน ตามโครงการประกันภัยผู้ค้ำ ที่ได้ทำกับบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด และแจ้งข่าวเรื่องการหักเงินปันผลและเฉลี่ยคืน เพื่อชำระเบี้ยประกันประจำปี 2561 นั้น

เงินปันผลและเงินเฉลี่ย ปี 2561 ที่สมาชิกได้รับนั้น สหกรณ์ได้หักเงินดังกล่าวมาบางส่วน เพื่อนำส่งบริษัทประกัน ในปีนี้ เนื่องจากเบี้ยประกันที่สหกรณ์เรียกเก็บในระหว่างปีมีไม่เพียงพอ ดังข้อมูล

รายชื่อและจำนวนเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของสมาชิก ที่นำมาชำระค่าเบี้ยประกันภัยผู้ค้ำประกัน