สมัครสมาชิก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติของสมาชิก
ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก
อัตราการถือหุ้น

สมบัติของสมาชิก

 1. เป็นผู้เห็นชอบ ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 2. เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ
 3. สมาชิกสามัญ
  – เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือ
  – เป็นพนักงานราชการ และหรือ พนักงานมหาวิทยาลัยฯ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ซึ่งมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการในมหาวิทยาลัย
 4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
 6. ไม่เป็นผู้ที่เคยลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์มาแล้ว ถึง 2 ครั้ง

การสมัครเป็นสมาชิก

 1. ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามแบบที่กำหนดไว้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชา ของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการหรือตำแหน่งที่เทียบเท่า ลงชื่อรับรอง ท่านสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ผู้แทนหน่วยเบิกจ่ายของสหกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ การเงินของหน่วยงานของท่าน หรือ Download จาก www.scc.rmutt.ac.th
 2. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท และค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
 3. แนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้ พร้อมใบสมัคร
  3.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สำหรับติดบัตร)
  3.2 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/ บัตรประจำตัวพนักงานฯ /พนักงานข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  3.3 สำเนาสัญญาจ้าง กรณีเป็นพนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยฯ พร้อมให้ผู้บังคับบัญชารับรองในสำเนาเอกสารทุกหน้า
  3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. ส่งค่าหุ้นเป็นเงินออมอย่างน้อยตามอัตราส่วนของเงินได้รายเดือนทุกเดือนโดยหักจากเงินเดือน ณ ที่จ่ายของหน่วยงานต้นสังกัด
 5. ผู้ที่จดทะเบียนสมรสแล้ว ต้องให้คู่สมรสลงชื่อในหนังสือยินยอม ด้วย

อัตราการถือหุ้น
สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นในสหกรณ์หุ้นละ “สิบบาท” ตามอัตราส่วนของเงินได้รายเดือน ทุกเดือน ดังนี้

เงินได้รายเดือน(บาท)

การถือหุ้นรายเดือน

(หุ้น/บาท)

หมายเหตุ

น้อยกว่า 4,500

20/200

สมาชิกอาจแสดงความจำนงถือหุ้นรายเดือนสูงกว่าขั้นต่ำได้ในอัตราหุ้นละ 10 บาท แต่ไม่ต้องเกิน ร้อยละ 70 ของเงินได้รายเดือน

4,501-5,500

30/300

5,501-6,500

35/350

6,501-7,500

40/400

7,501-8,500

45/450

8,501-10,000

50/500

10,001-12,000

60/600

12,001-15,000

70/700

15,001-20,000

80/800

20,001-25,000

90/900

25,001-30,000

100/1,000

30,001-35,000

110/1,100

35,001-40,000

120/1,200

เกินกว่า 40,000

150/1,500

ดาวน์โหลดใบสมัคร