สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มทร.ศรีวิชัย

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มทร.ศรีวิชัย

      คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เดินทางไปสหกรณ์ออมทรัพย์ มทร.ศรีวิชัย จำกัด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ได้พบกับ นายสมใจ ช่วยทุกข์ ประธานกรรมการดำเนินการ และนางทวี  สุวราช ผู้จัดการ ซึ่งผู้บริหารมีความเห็นร่วมกันที่จะสร้างเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อช่วยเหลือกันทางด้านวิชาการ และการเงิน ระหว่างกัน