สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด

     คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เดินทางไปสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และได้พบกับ นายเที่ยง จารุมณี รองประธานกรรมการคนที่1, นายประวิทย์ วิจิตรเวชการ รองประธานกรรมการคนที่2, นายศรีวิทย์ ส่งศรี ผู้จัดการใหญ่ และนายสวัสดิ์ ปรีเปรมวัฒนา  รองผู้จัดการใหญ่ โดยได้ซักถามในประเด็นเรื่องที่มาของตัวแทนสมาชิก และการใช้ระบบงานสหกรณ์ในส่วนที่จะเชื่อมต่อกับระบบ ATM