สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เยี่ยมสมาชิก มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สงขลา)

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เยี่ยมสมาชิก มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สงขลา)

คณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการ ได้เข้าพบ นายยงยุทธ หนูเนี่ยม รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเข้าเยี่ยม   คาราวะ และชี้แจ้งนโยบายการบริหารงานสหกรณ์ และขอเชิญบุคลากรที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

 

 

สมาชิก และผู้สนใจให้ เข้ารับฟังนโยบายการบริหารงานของสหกรณ์ การสมัครเป็นสมาชิก, การบริการรับฝากเงิน,การให้สินเชื่อ  และสวัสดิการสมาชิก และร่วมซักถามประเด็นต่าง โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตอบข้อสงสัยต่าง