สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงาน ” วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี” โดยได้เชิญสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เพื่อไปรับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑ และได้เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๑