การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2562