ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ประจำปีบัญชี 2563

ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ประจำปีบัญชี 2563