๒๒ ตุลาคม ครบรอบวันก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

๒๒ ตุลาคม ครบรอบวันก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

กำหนดการจัดงานทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ 26 ปี สอ.มทร.

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

เวลา 09.00 น.    ลงทะเบียน

เวลา 09.30 น.    พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

เวลา 10.00 น.    พิธีสงฆ์

เวลา 10.50 น.     ถวายภัตตาหาร / จตุปัจจัยไทยธรรม

เวลา 12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)