มาตรการช่วยเหลือสมาชิกตามสถานการณ์เศรษฐกิจที่จะกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกตามสถานการณ์เศรษฐกิจที่จะกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)

 

สหกรณ์ได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกตามสถานการณ์เศรษฐกิจที่จะกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ดังนี้

 

  1. คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 8 วันที่ 25 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติขยายวงเงินกู้เป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับสมาชิกกลุ่มพนักงานเป็น 1,200,000.00 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 นี้
  2. สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ สามารถยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระหนี้ได้ตามระเบียบฯว่าด้วยการให้เงินกู้ โดยยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินต้น แต่ต้องชำระดอกเบี้ย เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญตามสัญญาจะต้องลงนามยินยอม พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้และผู้ค้ำประกันทุกราย สามารถดาวน์โหลดหนังสือได้จากลิ้งค์ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ให้ถือว่า มติของคณะกรรมการดำเนินการเป็นอันสิ้นสุด
  3. สมาชิกที่เจ็บป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกัน 3 วัน สามารถขอรับสวัสดิการเจ็บป่วยเป็นเงิน 1,000.00 บาท และขอกู้เงินพิเศษเพื่อรักษาพยาบาลได้ ไม่เกินรายละ 50,000.00 บาท โดยแนบเอกสารการรักษาพยาบาลหรือใบรับรองแพทย์ประกอบ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวันทำการ

 

“พวกเรา สอ.มทร จะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน”

 

 

ผู้จัดการสหกรณ์

 

 

เอกสารดาวน์โหลด

หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้
69.9 KiB
263 Downloads
Details
เกณฑ์การพิจารณาเงินกู้สามัญ กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ พ.ศ. 2563
96.8 KiB
280 Downloads
Details