การสมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2564

การสมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2564

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ประจำรอบปีบัญชี 2564 เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด พ.ศ. 2556 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2550 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จึงมีมติประกาศรับสมัครเลือกตั้ง ประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

 

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการ 2564
70.5 KiB
79 Downloads
Details

 

ใบสมัครประธานกรรมการดำเนินการ ปี63
50.7 KiB
70 Downloads
Details

 

ใบสมัครกรรมการดำเนินการ ปี63
51.2 KiB
79 Downloads
Details

 

ใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ปี63
56.8 KiB
64 Downloads
Details

 

หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครประจำปีบัญชี 2564
6.3 MiB
86 Downloads
Details