สหกรณ์มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต

สหกรณ์มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต

สหกรณ์มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต

สหกรณ์ฯ ขอแสดงความอาลัย ต่อการจากไปของสมาชิก 3 ราย ซึ่งเสียชีวิตในเดือนมกราคม 2561
คุณคำแหง โยเหลา สมาชิกเลขที่ 0071 สังกัด ข้าราขการบำนาญ
คุณวสันต์ ขันสาคร สมาชิกเลขที่ 3444 สังกัด มทร.ธัญบุรี
คุณสุพจน์ บุญยะ สมาชิกเลขที่ 2185 สังกัด มทร.ธัญบุรี

โดยสหกรณ์ได้มอบค่าจัดการศพ รายละ 10,000 บาท ให้แก่ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต และขอแสดงความเสียใจ ต่อการจากไปของสมาชิกกับครอบครัวของสมาชิกทุกท่าน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 คณะกรรมการดำเนินการ มีมติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ดังนี้
คุณคำแหง โยเหลา จำนวนเงิน 99,000 บาท
คุณวสันต์ ขันสาคร จำนวนเงิน 26,000 บาท
คุณสุพจน์ บุญยะ จำนวนเงิน 67,000 บาท

(จำนวนแต่ละท่านที่ได้รับ คำนวณตามอายุการเป็นสมาชิก ซึ่งระบุไว้ในระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต)