สหกรณ์สีขาว

สหกรณ์สีขาว

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด
เข้าร่วมโครงการ “สหกรณ์สีขาว” ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2561
โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี คณะทำงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลระดับจังหวัด ได้เข้าตรวจประเมินสหกรณ์ครั้งแรกในวันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อเวลา 10.00 น.

สัมภาษณ์อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ CPD