โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

 

ท่านวีระพงศ์ ครูส่ง ประธานกรรมการ ผศ.ดร.วสันต์ บุญลิขิต รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ร่วมกิจกรรม CSR ปลูกป่าต้นน้ำ โดยสหกรณ์ร่วมสนับสนุน กิจกรรมโครงการ”โยธา ราชมงคลธัญบุรี ปลูกป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน” กับภาควิชาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ณ อ่างเก็บน้ำคลองสียัด ต.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

และขอบคุณเครือข่ายสหกรณ์ ท่านสมเดช ใหม่ยศ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เสริมสุข จำกัด และคุณไตรรงค์ นาคสมุทร์ หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ บริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุน น้ำอัดลม est และน้ำดื่มคริสตัล ในกิจกรรมครั้งนี้เช่นกัน