31 ตุลาคม วันออมแห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เชิญชวนสมาชิกร่วมงาน สัปดาห์การออม วันที่ 22 – 31 ตุลาคม 2562