สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 4 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2559-2562

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 4 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2559-2562