สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ขยายโครงการให้บริการเงินกู้บรรเทาภัยจากโรคไวรัสโควิด 19 วงเงิน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ประกาศ – 30 เมษายน 2565