กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ชุดที่ 28 ได้กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. โดยลงทะเบียน 8.00-12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดังระเบียบวาระการประชุมซึ่งแนบมาพร้อมนี้

 

ในวันประชุมขอให้สมาชิกนำบัตรสมาชิกสหกรณ์ บัตรข้าราชการ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
อย่างใดอย่างหนึ่ง
ไปแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตั้งแต่เวลา 08.00 -12.00น. 

 

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน


 

หนังสือเชิญประชุมใหญ่ประจำปี 2565 พร้อมวาระการประชุม
73.2 KiB
360 Downloads
Details

 

การรับรองรายงานการประชุมใหญ่ 2564
357.1 KiB
272 Downloads
Details

 

รายงานประจำปี

 

 เปิดในรูปแบบ e-book

 

ดาวน์โหลดไฟล์โดยสแกน QR-CODE