ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ