โครงการฝึกอบรมความรู้เสริมแก่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ปีบัญชี 2566 เรื่อง การดูแลสุขภาพด้วยวิธีแพทย์แผนไทย

โครงการฝึกอบรมความรู้เสริมแก่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ปีบัญชี 2566 เรื่อง การดูแลสุขภาพด้วยวิธีแพทย์แผนไทย

 

โครงการฝึกอบรมความรู้เสริมแก่สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากัด ปีบัญชี 2566
เรื่อง การดูแลสุขภาพผิว ด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร
……………………………………………….

1.หลักการและเหตุผล
บทบาทที่สาคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากัด อีกด้านหนึ่งคือ การเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น โดยในปีนี้สหกรณ์ได้จัดฝึกอบรมความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยวิธีแพทย์แผนไทยแก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง และบุคคลในครอบครัว อย่างถูกต้อง ตามหลักการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นวิถีชีวิต และภูมิปัญญาของคนไทยมาช้านาน
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดอบรมให้ความรู้และทักษะด้านการดูแลสุขภาพด้วยวิธีแพทย์แผนไทยให้แก่สมาชิก
2.2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีและประสานสัมพันธ์ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่สหกรณ์
3.เป้าหมาย
3.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ ประมาณ 25 -30 คน
3.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ เข้าใจและให้ความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนกิจการสหกรณ์
3.3 ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง และครอบครัวได้
4.ระยะเวลาดำเนินการ วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566
5.สถานที่ คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต
6.รูปแบบและวิธีการในการจัดกิจกรรม
6.1 เตรียมประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก
6.2 จัดทาขั้นตอนในการดำเนินงานและการประเมินผล
6.3 เตรียมความพร้อมและประสานงานในการจัดวิทยากร
6.4 ปฏิบัติการ
6.5 สรุปประเมินผลและรายงาน
7.งบประมาณดำเนินการ 50,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สมาชิกสหกรณ์ได้รับความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ในการดูแลสุขภาพตนเอง รวมถึงบุคคลในครอบครัว และสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ต่อไป

 

 

กำหนดการ
กำหนดการ
schedule-scc-07042566.pdf
98.0 KiB
195 Downloads
Details