ประกาศผู้ได้รับเงินรางวัลในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด