โครงการกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม 2566

โครงการกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม 2566

โครงการกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
ณ สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย
ในโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน(ดอนหอยหลอด)
จังหวัดสมุทรสงคราม วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566