การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปี 2566 และพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ 30 ปี

การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปี 2566 และพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ 30 ปี

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เป็นประธานมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปี 2566 และพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ 30 ปี วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี