โครงการฝึกอบรมความรู้เสริมแก่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ปีบัญชี 2567 เรื่อง เรื่อง หลักสูตรการทำน้ำเต้าหู้-ปาท่องโก๋

โครงการฝึกอบรมความรู้เสริมแก่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ปีบัญชี 2567 เรื่อง เรื่อง หลักสูตรการทำน้ำเต้าหู้-ปาท่องโก๋

กำหนดการโครงการจัดอบรมความรู้เสริมแก่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ปีบัญชี 2567

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

———————————————-

 

08.30 น.-09.00 น.                 ลงทะเบียน

09.00 น.-09.30 น.                 ประธานกล่าวเปิดโครงการ

09.30 น.-10.30 น.                 ฟังบรรยาย “การทำน้ำเต้าหู้-ปาท่องโก๋

10.30 น.-10.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น.-12.00 น.                 ฝึกปฏิบัติการทำ “น้ำเต้าหู้”

12.00 น.-13.00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.-16.00 น.                 ฝึกปฏิบัติการทำ “ปาท่องโก๋

 

หมายเหตุ   กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม