โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567

โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567

โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567

โดย น.ส.ชนัธกลน์ ผิวกระด้าง รองผู้จัดการรักษาการแทนผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับระบบงานสหกรณ์ และการอบรมการใช้ระบบ CoOp Network Mobile Application (CNMA) ณ ห้องประชุมบรรเจิด ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด