เงินกู้สามัญ 90% ของหุ้น

เงินกู้สามัญ 90% ของหุ้น

ในโอกาส“ครบรอบ 22 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ มทร.ปี 2558”

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  โดยมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21  เห็นชอบให้ประกาศการเงินกู้สามัญ 90 % ของหุ้น ในโอกาส“ครบรอบ 22 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ มทร.ปี 2558”  โดยกำหนดสิ้นสุดการให้บริการเงินกู้ดังกล่าว ในวันที่ 30 ธันวาคม  2558   สหกรณ์จึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 สมาชิกสามัญสามารถกู้เงินกับสหกรณ์ประเภทเงินกู้สามัญ 90 % ของหุ้นโดยไม่จำกัด

ข้อ 2 กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6.00

ข้อ 3 สมาชิกผู้ขอกู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15       และต้องมีความสามารถในการชำระหนี้รายเดือนต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558