แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มเงินกู้สามัญ

แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มเงินกู้สามัญ

แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มเงินกู้สามัญ

“แจ้งสมาชิกทุกท่าน โปรดทราบ”

การเปลี่ยนแปลงสัญญาเงินกู้สามัญ รูปแบบใหม่

ขอให้สมาชิกทุกท่านใช้แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้สามัญรูปแบบใหม่ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มี.ค. 58 เป็นต้นไป