ขยายระยะเวลา โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา

ขยายระยะเวลา โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา

ขยายระยะเวลา โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด  ชุดที่ 22  ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบให้กำหนดโครงการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกเพื่อการศึกษา ประจำปี 2559  จึงได้กำหนดเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้สมาชิกสามัญ กลุ่มข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ และกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการได้รับสิทธิ์ในการกู้เงินตามโครงการนี้ ในวงเงินไม่เกิน 50,000.00 บาท

ข้อ 2 ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ สามารถกู้เงินโดยผ่อนชำระเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 20 งวดเดือนติดต่อกัน

ข้อ 3 สมาชิกสามัญที่มีสิทธิ์กู้เงินตามโครงการ ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า  6 เดือนและสมาชิกผู้ขอกู้ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และเพื่อมิให้เป็นภาระต่อการดำรงชีพของสมาชิกให้สมาชิกใช้สิทธิในโครงการเงินกู้ที่สหกรณ์กำหนดรวมกันกับเงินกู้ฉุกเฉินแล้ว ไม่เกิน 3 โครงการ

ข้อ 4 ผู้ขอกู้เงินกู้ตามโครงการ ให้ยื่นแบบคำขอกู้ตามที่สหกรณ์ฯกำหนด และ     เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ  ให้ผู้ขอกู้ยื่นคำขอกู้ต่อสหกรณ์ฯด้วยวิธีการเดียวกันกับการขอกู้เงินฉุกเฉิน หรือส่งเอกสารทางระบบ e-mail ที่ scc.rmut@gmail.com การส่งคำขอกู้เงินเพื่อการศึกษา  ทางโทรสาร หรือระบบ e-mail **ผู้ขอกู้ต้องจัดส่งคำขอกู้ฉบับจริงไปยังสหกรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการ

ข้อ 5 ผู้ขอกู้ต้องมีสมาชิกสามัญค้ำประกันอย่างน้อย  1  คน

ข้อ 6 ให้สมาชิกได้รับสิทธิตามโครงการนี้ จนถึง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

ดาวโหลดน์แบบฟอร์มคำขอและหนังสือกู้เงินพิเศษเพื่อการศึกษา
คำขอและหนังสือกู้เงินพิเศษเพื่อการศึกษา
558.0 KiB
166 Downloads
Details