ปรับเกณฑ์การกู้เงินสมาชิกสามัญ กลุ่มพนักงานฯ

ปรับเกณฑ์การกู้เงินสมาชิกสามัญ กลุ่มพนักงานฯ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

เรื่อง เกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สำหรับสมาชิกกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ พ.ศ.2560

อาศัยอำนาจตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยและ พนักงานราชการ พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ16 และมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ชุดที่ 23 ในการประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เห็นชอบให้ปรับเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ และให้ใช้เกณฑ์เงินกู้ฉุกเฉินตามเดิม ดังนี้

อายุการเป็นสมาชิก สิทธิ์การกู้ ระยะเวลาการผ่อนชำระ
– 6 เดือน ขึ้นไป กู้ได้ 40 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1,000,000. ไม่เกิน 150 งวดเดือน แต่อายุไม่เกิน 60 ปี
กรณีชำระคืน   6   งวดรายเดือน ยื่นกู้ใหม่ได้ ( กู้ทับ )

เกณฑ์ค้ำประกันเงินกู้สามัญ กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ

วงเงินกู้ เกณฑ์การค้ำประกัน
ไม่เกิน 250,000.- บาท สมาชิกสามัญค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน
ตั้งแต่ 250,001 บาท ถึง 500,000.- บาท สมาชิกสามัญค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน
ตั้งแต่ 500,001.- บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000.-บาท สมาชิกสามัญค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน

กำหนดเกณฑ์ถือหุ้นในวงเงินที่อนุมัติเงินกู้สามัญ

1. วงเงินอนุมัติ ไม่เกิน 100,000.00 บาท ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของวงเงินกู้
2. วงเงินอนุมัติเกิน 100,000.00 บาท แต่ไม่เกิน 300,000.00 บาท ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้
3. วงเงินอนุมัติเกิน 300,000.00 บาท แต่ไม่เกิน 500,000.00 บาท ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวงเงินกู้
4. วงเงินอนุมัติเกิน 500,000.00 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000.00 บาท ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินกู้

เกณฑ์เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

1. ต้องเป็นสมาชิกมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. กำหนดให้กู้ได้ 3เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 60,000.00 บาท ทั้งนี้ต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นที่รับชำระแล้ว หากกู้เกินมูลค่าหุ้นจะต้องมีบุคคลค้ำประกัน 1 คน สมาชิกผู้ค้ำประกันจะค้ำประกันเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินของผู้กู้รายเดียวกันไม่ได้
3. ชำระคืนภายใน 12 งวดรายเดือน กรณีชำระคืนเกินกึ่งหนึ่งของวงเงินกู้ หรือจำนวนงวดรายเดือน มีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้ (กู้ทับ)

ให้ยกเลิกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญเดิมที่ใช้ทั้งหมด และให้ใช้เกณฑ์ตามประกาศฉบับนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ประกาศ เงินกู้พนักงานฯ ม.ค.2560
159.6 KiB
363 Downloads
Details

สัญญาเงินกู้สามัญ ก.พ.2560
1.6 MiB
371 Downloads
Details

หมายเหตุ
– สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ที่ยื่นกู้สามัญ ตามเกณฑ์ใหม่ทีประกาศนี้
– คณะกรรมการเงินกู้จะประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้ เดือนละครั้ง ทุกๆ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน