โครงการออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ เปิดรับเงินฝากรายเดือน อัตราดอกเบี้ยสูง

โครงการออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ เปิดรับเงินฝากรายเดือน อัตราดอกเบี้ยสูง

“โครงการออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์” เปิดรับเงินฝากรายเดือน อัตราดอกเบี้ยสูง

โดยจะเปิดรับฝากเงินจากสมาชิกทุกประเภท เพื่อเป็นการสร้างวินัยเรื่องการออมให้กับสมาชิก อย่างต่อเนื่อง ตามกำหนดเงื่อนไขการรับฝากเงิน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 สหกรณ์จะเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 บาทต่อปี (คิดคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันของรายการฝากในแต่ละเดือน) โดยสมาชิกจะต้องฝากเงินสะสมเป็นจำนวนเท่ากันทุกเดือน ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 24 เดือน หากไม่ได้นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากเดือนใดเดือนหนึ่ง ถือว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับฝาก สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50 บาทต่อปี

ข้อ 2 สหกรณ์ขอสงวนสิทธิในการรับฝากเงินตามโครงการนี้ให้กับสมาชิกที่แจ้งความประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามโครงการนี้ภายในกำหนดระยะเวลาตามประกาศนี้ จำนวน 100 บัญชี แรกเท่านั้น

ข้อ 3 สมาชิก 1 ราย ฝากเงินตามโครงการนี้ได้ 1 บัญชี โดยจะต้องฝากเงินเท่าๆกันทุกเดือน จำนวนขั้นต่ำ 500.00 บาทต่อเดือน (ห้าร้อยบาทถ้วน) และ ไม่เกิน 2,000.00 บาทต่อเดือน (สองพันบาทถ้วน)

ข้อ 4 เมื่อครบกำหนดแล้วสหกรณ์จะปิดบัญชีนี้ โดยจะโอนเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยที่ได้รับทั้งหมด เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ หรือบัญชีอื่นที่สมาชิกได้แจ้งไว้กับสหกรณ์

ข้อ 5 สมาชิกที่ประสงค์จะถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด ต้องถอนเงินฝากทั้งหมดและปิดบัญชี โดยสหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50 บาทต่อปี

ข้อ 6 วิธีการฝากเงิน

6.1 สมาชิกที่โอนเงินมาฝาก ต้องนำเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขา มทร.ธัญบุรี เลขที่บัญชี 453-1-00023-2 หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาคลองหก เลขที่บัญชี 480-0-29103-8 ในวันทำการ ก่อนวันสิ้นเดือนของทุกๆเดือน โดยเริ่มฝากเงินในเดือนแรก ในวันที่ 30 มกราคม 2560 และแสดงสำเนาใบโอนเงินเพื่อแจ้งให้สหกรณ์ทราบ ทางโทรสาร 0-2577-5037 หรือส่งมาที่ line สอ.มทร. ID: scc.rmut หรือเบอร์มือถือ 091 512-4343

6.2 สมาชิกสามารถแจ้งให้สหกรณ์หักเงินฝากจากบัญชีเงินเดือนได้ทุกเดือน ซึ่งจะเริ่มหักจากบัญชีเงินเดือนเดือนแรกในวันที่ 31 มกราคม 2560

ข้อ 7 การปรับสมุดบัญชีเงิน

ข้อ 6 วิธีการฝากเงิน

6.1 สมาชิกที่โอนเงินมาฝาก ต้องนำเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขา มทร.ธัญบุรี เลขที่บัญชี 453-1-00023-2 หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาคลองหก เลขที่บัญชี 480-0-29103-8 ในวันทำการ ก่อนวันสิ้นเดือนของทุกๆเดือน โดยเริ่มฝากเงินในเดือนแรก ในวันที่ 30 มกราคม 2560 และแสดงสำเนาใบโอนเงินเพื่อแจ้งให้สหกรณ์ทราบ ทางโทรสาร 0-2577-5037 หรือส่งมาที่ line สอ.มทร. ID: scc.rmut หรือเบอร์มือถือ 091 512-4343

6.2 สมาชิกสามารถแจ้งให้สหกรณ์หักเงินฝากจากบัญชีเงินเดือนได้ทุกเดือน ซึ่งจะเริ่มหักจากบัญชีเงินเดือนเดือนแรกในวันที่ 31 มกราคม 2560